Societas Apostolatus Catholici

Zaslanie úmyslu svätej omšeÚmysly svätých omší môžete posielať prostredníctvom:

  • listu na adresu: Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Misijný sekretariát – pallotíni, Sološnická 20, 841 04 Bratislava


  • e-mailom na adresu: omse@pallotini.sk


  • telefonicky 02/43 19 10 30, 0915 641 387

  • vyplnením formulára na stránke omse.pallotini.info 


  • s vyznačením obsahu úmyslu, vašou presnou adresou, druhom svätých omší, spôsobom a dátumom poslania milodaru.FORMULÁR – zaslanie úmyslu svätej omše
Druhý vatikánsky koncil nazýva Eucharistiu „vrcholom a prameňom kresťanského života”. Žiadna iná forma modlitby, či už súkromná alebo spoločná, sa jej nemôže vyrovnať.
Misijný sekretariát – pallotíni sprostredkováva odslúženie individuálnych a gregoriánskych svätých omší na misiách a milodar spojený s úmyslom svätých omší pre miestnych kňazov a misionárov je často jediným zdrojom obživy. 

Nezabúdajme na našich drahých zosnulých. 
Neváhajme pomáhať zomrelým a obetujme za nich svoje modlitby (sv. Ján Zlatoústy), pretože samé duše si nemôžu pomôcť. Je to dobrý katolícky zvyk modliť sa za zomrelých. „Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu, aby boli očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha” (KKC 1032). Lásku, ktorú prejavíme dušiam v očistci, dostaneme späť. Svätá Katarína z Bologne povedala: Keď som chcela od Boha získať nejakú milosť, prosila som duše v očistci, aby o to prosili v mojom mene. Na ich príhovor som vždy dostala to, o čo som prosila. Aj svätá Terézia z Avily uisťuje, že všetko, o čo prosila na príhovor duší v očistci, dostala. Misijný sekretariát – pallotíni sprostredkováva odslúženie gregoriánskych svätých omší na misiách a milodar spojený s úmyslom gregoriánskych svätých omší pre miestnych kňazov a misionárov je často jediným zdrojom obživy.