Societas Apostolatus Catholici


Pallotíni


Kto sme? Spoločnosť katolíckeho apoštolátu je medzinárodnou spoločnosťou apoštolského života kňazov a bratov, ktorí sú známi pod názvom pallotíni, odvodeným od priezviska zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho.

    Kňazi a bratia pallotíni sú spoločnosťou rozvetvenou na piatich kontinentoch. Súčasne SAC je integrálnou časťou Združenia katolíckeho apoštolátu založeného sv. Vincentom Pallottim. Cieľom SAC je slúžiť apoštolskému poslaniu Cirkvi vo svete, oživovať vieru a rozpaľovať lásku u všetkých členov Božieho ľudu, ako aj šíriť vieru a lásku na celom svete, aby čo najskôr nastal jeden ovčinec a jeden pastier (porov. Jn 10, 16). Spoločnosť chce budiť a prehlbovať u všetkých veriacich povedomie o ich apoštolskom povolaní a povzbudzovať ich k aktívnej účasti na poslaní Cirkvi. Snaží sa prispieť k jednote všetkých kresťanov a hlásať posolstvo spásy, aby sa Cirkev stala čoraz viac symbolom jednoty a spásy pre celý svet.      
Pallotti bol diecézny kňaz, ktorý žil v 19. storočí /1795-1850/ v Ríme. Vynikal svojou veľkou horlivosťou: pracoval s mládežou, sirotami, väzňami, vojakmi. Bol učiteľom na vysokej škole, vyhľadávaným spovedníkom, o čom svedčí i to, že sa u neho spovedali nielen jednoduchí ľudia, ale aj pápež a kardináli. 

           viac info      

Pastorácia povolaní

Ako sa môžem stať bratom
alebo kňazom pallotínom?

Potrebné je predovšetkým spolupracovať s milosťou povolania, ktorú sme dostali od Ježiša, a následne vyjadriť svoju ochotu kráčať cestou zasväteného života. Treba sa nadchnúť charizmou sv. Vincenta Pallottiho a prijať život v bratskej komunite. Ak chceš rozoznať tvoju cestu povolania, kontaktuj nás:

Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotíni Centrum pre pastoráciu povolaní
Hutnícka 4, 052 01 Spišská Nová Ves
info@mojepovolanie.sk,www.mojepovolanie.sk,
 tel.: 0944 339 697

viac info 

Misie – Adopcia srdca

Pallotínsky Misijný sekretariát v Bratislave sa venuje organizovaniu pomoci a podpory najmä pre africké štáty. Prostredníctvom projektu Adopcia srdca podporujú slovenskí adoptívni rodičia na diaľku deti, ktoré sa ocitli na okraji spoločnosti v rôznych misijných krajinách. Darcovia (jednotlivci, rodiny, komunity, firmy, organizácie, triedy, školy) podporujú deti, celé triedy alebo aktuálne prebiehajúce projekty. Darca si zvolí formu podpory na základe parametrov ako výška podpory, pravidelnosť, kontakt s obdarovanými, viazanosť. Misijný sekretariát – pallotíni, Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Sološnícka 20, 841 04 Bratislava, tel.:02/43 19 10 30,0915 641 387, info@pallotini.sk

 viac info 

Apoštolát laikov

Združenie katolíckeho
apoštolátu. Svätý Vincent Pallotti už krátko po vysvätení za kňaza túžil všestranne pomáhať Cirkvi. Nadobudol presvedčenie, že samotné duchovenstvo to nedokáže: „Je potrebné zjednotiť ľudské sily v evanjelizácii sveta. Pre potreby Cirkvi treba získať všetkých laických katolíkov, aj pohanov.“  V tomto duchu založil Združenie katolíckeho apoštolátu, ktoré malo spájať všetkých ľudí – kňazov aj laikov rôzneho stavu, remesla či odboru, ktorí by spoločne zjednotení hlásali evanjelium, šírili a koordinovali duchovnú a materiálnu pomoc pre blížnych. Hlavnou myšlienkou bola idea všeobecného apoštolátu, „aby svet mohol poznať a milovať Krista“.

 viac info