Societas Apostolatus Catholici

Pallotíni

„Vincent Pallotti bol zvestovateľom budúcnosti… Takmer o storočie predbehol prichádzajúcu skutočnosť. Práve v ľuďoch, žijúcich vo svete, doteraz pasívnych, ospalých, bojazlivých a neschopných vyjadriť sa, je skrytá veľká energia služby dobru. Svätec zaklopal na svedomie svetských ľudí, ako sa klope na dvere.“ (pápež Pavol VI.)
Vincent Pallotti mal dar pomenovať veci jasne a pochopiteľne: „Všetko je v poriadku, ak je to tak, ako to chce Boh. Božia vôľa je pokrmom, ktorý nasycuje.“

„Cieľom všetkých myšlienok, všetkých slov a všetkých skutkov musí byť Boh, od ktorého pochádza každé dobro.“

„Treba žiť v ustavičnom a dôvernom spojení s Bohom, hľadať Boha vo všetkých veciach, lebo On je vo všetkom vďaka svojej nesmiernosti.“

„Kto je s Bohom, ten sa má vždy dobre. A čím väčší je zmätok, tým väčší je aj dôvod na to, aby sme boli stále viac a viac a viac a stále viac spojení s Bohom.“

Pallotíni

Kto sme? Spoločnosť katolíckeho apoštolátu je medzinárodnou spoločnosťou apoštolského života kňazov a bratov, ktorí sú známi pod názvom pallotíni, odvodeným od priezviska zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho.

Pallotti bol diecézny kňaz, ktorý žil v 19. storočí /1795-1850/ v Ríme. Vynikal svojou veľkou horlivosťou: pracoval s mládežou, sirotami, väzňami, vojakmi. Bol učiteľom na vysokej škole, vyhľadávaným spovedníkom, o čom svedčí i to, že sa u neho spovedali nielen jednoduchí ľudia, ale aj pápež a kardináli.

Dňa 9. januára v roku 1835, počas slúženia sv. omše, dostal Pallotti milosť nadchnutia od Boha, aby založil Združenie katolíckeho apoštolátu. Združenie malo spojiť všetkých ľudí – kňazov aj laikov rôzneho stavu, remesla a odboru, ktorí by spoločne zjednotení hlásali Evanjelium. Hlavnou myšlienkou bola idea všeobecného apoštolstva: všetci sme apoštolmi, krst nás k tomu zaväzuje, aby sme tak ako môžeme, hlásali Evanjelium. Je to naše povolanie ako kresťanov, je to radostné povolanie, lebo – ako opakoval Pallotti po sv. Pavlovi – Kristova láska nás ženie. Láska Krista nás poháňa a motivuje, nedá pokoj a inšpiruje nás k tomu, aby sme radostne hovorili o Bohu tam, kde žijeme. Robte všetko pomocou modlitby a činu, aby svet mohol poznať a milovať Krista – hovoril Pallotti.


Čo robíme?

V súlade s charizmou Spoločnosti katolíckeho apoštolátu je apoštolská práca pallotínov rôznorodá.


Pallotíni vo svete:
pracujú ako dušpastieri farností
pracujú ako dušpastieri akademickej mládeže
pracujú s modlitebnými skupinami ako sú oázy, miništranti, neokatechumenát, večeradlo
starajú sa o ťažko chorých
zaoberajú sa drogovo závislými a ich rodinami
pallotínov možeme stretnúť medzi vojakmi, v nemocniciach a aj pri práci s väzňami
vedú duchovné cvičenia
zaoberajú sa misiami
organizujú pešie púte ako aj zahraničné púte do rôznych bazilík a svätých miest vo svete
kňazi a bratia sa zaoberajú vedeckou prácou na vysokých školách
pôsobia v tlačiarenských a vydavateľských oblastiach
pracujú v dielňach, v poľnohospodárskej oblasti, v záhradách, vrátniciach, sakristiách ako aj na misiách


Pallotíni na Slovensku:
podporujú misijné krajiny prostredníctvom Misijného sekretariátu
šíria úctu k Božiemu milosrdenstvu
vydávajú časopisy Apoštol Božieho milosrdenstva, Echo z misií
starajú sa o výstavu pápežských darov Jána Pavla II., ktorá je situovaná v rekolekčnom dome v Spišskej Novej Vsi
vedú duchovné cvičenia o Božom milosrdenstve vo farnostiach ako aj v rekolekčnom dome v Spišskej Novej Vsi
venujú sa mládeži – organizujú oázy, kurzy a súťaže pre miništrantov
vydávajú a distribuujú knihy
pracujú vo farskej pastorácii
starajú sa o diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi


Pastorácia povolaní

Ako sa stať bratom alebo kňazom pallotínom?

Aby si sa mohol stať pallotínom je potrebná predovšetkým túžba a zároveň spolupráca s milosťou povolania, ktorú sme dostali od Ježiša. Treba chcieť ísť cestou vyznačenou charizmou sv. Vincenta Pallottiho prijímajúc život v bratskej komunite. Ak chceš rozoznať tvoju cestu povolania, kontaktuj nás:

Centrum pre pastoráciu povolaní, Hutnícka 4, 052 01 Spišská Nová Ves, mojepovolanie@pallotini.sk, mobil: 0944 339 697,
P. Adam Walczuk SAC.


Pallotínska pastorácia povolaní na Slovensku


My – pallotíni – sme medzinárodné společenstvo kňazov a bratov žijúcich v komunitách, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a službe Cirkvi.

Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na hlbšie prežívanie svojej vlastnej viery a zároveň chceme byť svedkami tejto viery pre všetkých kresťanov. Náš spôsob života je cestou nášho osobného šťastia a zároveň prostriedkom ako oživovať Cirkev hlavne v duchu apoštolátu laikov. Spoločenstvo založil taliansky kňaz Vincent Pallotti (1795-1850). Cirkev potvrdila pallotínov ako rehoľnú spoločnosť v roku 1835. Od priezviska zakladateľa pochádza aj populárne pomenovanie: kňazi a bratia pallotíni. Oficiálny názov v latinskom jazyku znie Societas Apostolatus Catholici. Prvé písmená latinského názvu tvoria skratku SAC, ktorá sa používa pri priezviskách pallotínov. Sv. Vincent bol presvedčený, že iniciatíva jednotlivých ľudí bude účinnejšia, keď sa zjednotí a nasmeruje na jeden cieľ. Preto nám zveril úlohu prebúdzať vo všetkých katolíkoch hlboké vedomie o ich povolaní k apoštolátu a oživovať v nich lásku.

V súčasnosti má naša Spoločnosť okolo 2 400 členov v 20 provinciách a régiách. Pallotíni pôsobia vo viac ako 300 miestnych komunitách a na všetkých kontinentoch v 42 štátoch sveta. Na Slovensku sme po násilnom zrušení rehoľnej činnosti počas komunistického režimu obnovili naše pôsobenie v roku 1992. Dnes pôsobíme v Smižanoch, Predajnej, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach a Bratislave. Základom pôsobenia všetkých Pallotínov vo svete je „Caritas Christi urget nos“. Oživovanie viery a rozpaľovanie lásky spolu s apoštolátom vtláča svoju pečať životu a činnosti členov, ktorú charakterizujú tri myšlienky nášho zakladateľa:

„ad destruendum peccatum“ – aby bol zničený hriech

„ad salvandam animas“ – aby boli spasené všetky duše

„ad infinitam Dei Gloriam“ – pre väčšiu Božiu Slávu

——————————————————————————-